การจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องทำอย่างไร

การจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องทำอย่างไร

การจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่ฝันจะมีกิจการเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต การเกษตร การค้าปลีกและค้าส่ง หรือภาคบริการ ก่อนอื่นเจ้าของกิจการต้องทำการจดทะเบียนบริษัทซึ่งมีด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ ทะเบียนพาณิชย์สำหรับกิจการขนาดเล็กและทะเบียน นิติบุคคล สำหรับกิจการที่มีผู้ประกอบการร่วมกัน 2 คนขึ้นไป

มีข้อมูลขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลมาแนะนำดังนี้

1.ตั้งชื่อบริษัทที่ต้องการใช้ในการจดทะเบียน โดยยื่นจองได้ 3 ชื่อในกรณีที่ 2 ชื่อแรกซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ ที่จดทะเบียนไปแล้ว บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของบ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียมต้องทำการจดทะเบียนบริษัทในฐานะนิติบุคคลเช่นกัน ซึ่งผู้จัดการนิติบุคคลได้รับมอบหมายให้ดูแล อาคารสถานที่ และทรัพย์สินส่วนกลาง ตลอดจนจัดหา ช่าง ดูแลซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ลูกบ้านในโครงการ

2.เจ้าของกิจการต้องยื่นจองชื่อเพื่อจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่อยู่อาศัย หรือที่สำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัดหรือจองทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th

  3.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อแสดงความต้องการจัดตั้งบริษัท แสดงข้อมูลของผู้ร่วมก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน โดยยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งผลการรับรองชื่อบริษัทแล้ว

4.เปิดรับจองซื้อหุ้นบริษัทและนัดประชุมผู้ถือหุ้น แจ้งกำหนดข้อบังคับของบริษัทและเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในกรณีผู้จัดการ นิติบุคคล อาคารชุดทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง บำรุงรักษา อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์ของส่วนรวม

5.ชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท จากนั้นจะได้รับใบสำคัญและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ถือว่าเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ โดยสมบูรณ์

ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัทในฐานะนิติบุคคลคือจ่ายภาษีเงินได้น้อยกว่าบุคคลธรรมดา ภาครัฐยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมทั้งความรู้และเงินลงทุน ได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่สำคัญคือมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

Tags: No tags