งานบริหาร นิติบุคคลคอนโด ทำอะไรบ้าง

งานบริหาร นิติบุคคลคอนโด ทำอะไรบ้าง

งานบริหาร นิติบุคคลคอนโด ทำอะไรบ้าง

สำหรับนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว จะมีหน้าที่ในการดูแลและจัดการเรื่องของทรัพย์สินส่วนกลาง โดยจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่จะต้องประกอบไปด้วยคณะกรรมการควบคุม, ผู้จัดการ, ประธาน และรองประธานอย่างครบถ้วน เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาคารชุดแต่ละแห่งจะต้องมีระเบียบและข้อบังคับภายใน ที่ผู้อยู่อาศัยจะต้องทำตามและมักจะมีเนื้อหาส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน แต่จะมีเพียงแค่บางจุดที่แตกต่างกันออกไป แม้กระทั่งการเลือกนิติบุคคลจะแตกต่างด้วยเช่นกัน เพราะคอนโดบางแห่งอาจเลือกเป็นนิติบุคคลจากการจ้างบริษัทเข้ามาเป็นผู้จัดการ แต่ในบางแห่งจะเป็นการเลือกจากเจ้าของร่วม โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ Developer และเจ้าของร่วมเป็นหลัก โดยหน้าที่ของงานบริหารนิติบุคคลอาคารชุด คือ

 • ดูแลรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลาง ให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีเสมอ
 • ดูแลการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยตลอดเวลา
 • เพิ่มมูลค่า การใช้งาน และการสร้างประโยชน์ของทรัพย์สินส่วนกลางให้มากขึ้น
 • ช่วยกำหนดนโยบาย ระเบียบการอยู่อาศัย และวางแผน เพื่อจัดการดำเนินงานเรื่องของการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้มีประโยชน์และใช้งานได้คุ้มค่าเสมอ
 • ประเมินสภาพและนำเสนอแผนการปรับปรุงของทรัพย์สินส่วนกลาง รวมไปถึงบริการต่าง ๆ ที่เจ้าของร่วมควรได้รับ
 • ดูแลอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง รวมไปถึงสวนสาธารณะของโครงการให้มีสภาพใช้งานได้ดีอย่างยั่งยืน
 • บำรุงรักษาระบบภายในของอาคาร ทั้งไฟฟ้า ประปา และลิฟต์ เป็นต้น
 • ดูแลเรื่องงานระบบรักษาความปลอดภัย การเข้า-ออกของคนในโครงการ และบุคคลภายนอก
 • เตรียมแผนเพื่อรับมือและป้องกันเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัย โรคระบาด หรือภัยจากธรรมชาติ
 • ดูแลและจัดการเรื่องงานจราจรกับการจอดรถภายในพื้นที่โครงการคอนโด
 • จัดการเรื่องขยะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดพื้นที่ทิ้งขยะไว้อย่างถูกต้อง มีการป้องกัน และกำจัดแมลงต่าง ๆ ไม่ให้รบกวนผู้อยู่อาศัย

งานบริหารนิติบุคคล เมื่อประเมินโดยรวมแล้วจะมีหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด คือ การดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง การฟื้นฟูและการเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่อง พร้อมการดำเนินงานที่จะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ทุกโครงการอาคารชุดต้องมีและต้องดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดอย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้เกิดการดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารชุดได้อย่างดีเยี่ยม สร้างประโยชน์ให้กับผู้อยู่อาศัยและให้ความคุ้มค่าสูงสุด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : http://www.pmserviceth.com/