นิติบุคคลอาคารชุด ควรจัด การฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย หรือไม่

นิติบุคคลอาคารชุด ควรจัด การฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย หรือไม่

นิติบุคคลอาคารชุด ควรจัด การฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย หรือไม่

เมื่อเกิดอัคคีภัยการเอาตัวรอดของผู้ที่อยู่ภายในคอนโดและการช่วยเหลือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่างอาคารหรือ นิติบุคคล จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นจึงควรจะต้องมีการจัดฝึกอบรมการอพยพหนีภัยและการดับเพลิงเบื้องต้นรวมไปถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการดับไฟอยู่เสมอเพื่อทำให้ทุกคนภายในคอนโดได้รับความปลอดภัยสูงสุด

ปัญหาเรื่องอัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมากที่สุด และเป็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงมาก เพราะสามารถทำให้เสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตของผู้คนได้มากพอสมควร ซึ่งในประเทศไทยมีสถิติของการเกิดอัคคีภัยในช่วงปี 2550-2559 ที่สูงกว่า 1,500 ครั้งต่อปี และส่วนใหญ่มักเกิดกับอาคารสูง, อาคารที่มีขนาดใหญ่ และห้างสรรพสินค้า โดยเกิดขึ้นมากกว่า 100 ครั้งภายใน 1 ปี สร้างความเสียหายมูลค่าสูง จุดนี้เองจึงทำให้กฎหมายมีการกำหนดให้จัดการฝึกอบรมเรื่องการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟประจำปีของกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และอาคารสูงต่าง ๆ

หนึ่งในนั้นคือโครงการคอนโดที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทางนิติบุคคลจะต้องมีการจัดฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัยอย่างครบถ้วน เช่น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในคอนโดและผู้อยู่อาศัย การจัดอบรมด้านการดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุการเกิดและช่วยการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายจนเกินไป รวมไปถึงต้องเรียนรู้เรื่องการประเมินสถานการณ์เพื่ออพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้มีภายในคอนโด สำหรับการระงับเหตุเพลิงไหม้โดยเฉพาะและจะต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ตามกฎหมายแล้วจะอ้างอิงตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. 2554 ที่หน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการใด ๆ ไม่มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟจะมีความผิดตาม พ.ร.บ ฉบับดังกล่าวและจะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งภายใน พ.ร.บ.นี้จะครอบคลุมไปทั้งโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร ที่จะต้องมีการฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี ไม่เช่นนั้นจะถือว่ากระทำผิดกฎหมายทันที

หน้าที่ความรับผิดชอบของการซ้อมหนีไฟ หรือการจัดอบรมและการฝึกซ้อมเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัยทั้งหมด จะขึ้นอยู่กับทางนิติบุคคลเป็นผู้จัดการ จะต้องมีประกาศบอกกับทางเจ้าของร่วมหรือลูกบ้านให้ชัดเจน เพื่อขอความร่วมมือในการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมการประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รู้ถึงวันฝึกซ้อมอย่างชัดเจน รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาอบรมและฝึกซ้อมได้อย่างสะดวก

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/