พนักงานนิติบุคคล คอนโด มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

พนักงานนิติบุคคล คอนโด มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

พนักงานนิติบุคคล คอนโด มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

นิติบุคคล คอนโด หรือนิติบุคคลอาคารชุด จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างไปจากนิติบุคคลของหมู่บ้าน โดยจะเป็นการคัดเลือกจากเจ้าของร่วมหรือผู้ที่ซื้อห้องคอนโด และจะต้องมีการลงมติเพื่อเลือกบุคคลเข้ามาทำงานเท่านั้น มีหน้าที่จัดการเรื่องต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยโดยรวมทั้งหมดและทรัพย์สินส่วนกลาง พร้อมการมีหน้าที่สำคัญต่อไปนี้

 • การดูแลความเรียบร้อยทรัพย์สินส่วนกลางและระบบภายใน
 • การรักษาความสงบและช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาต่าง ๆ ภายในอาคาร
 • บริหารค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงและดูแลพื้นที่ส่วนกลางของคอนโด
 • ดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง ให้มีสภาพในการใช้งานที่สมบูรณ์แบบและพร้อมใช้อยู่เสมอ
 • จัดซื้อและจัดหาทรัพย์สิน รวมไปถึงบริการต่าง ๆ ที่จะให้ความสะดวกกับเจ้าของร่วม โดยจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบของคณะกรรมการอาคารชุดเท่านั้น
 • จัดจ้างช่างและบุคคลภายนอก เข้ามาทำการซ่อมแซมระบบและทรัพย์สินส่วนกลาง
 • มีหน้าที่ในการเรียกเก็บเงินกองทุนและค่าธรรมเนียมของส่วนกลางจากผู้เป็นเจ้าของร่วม เพื่อใช้ในด้านการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง รวมไปถึงทรัพย์สินส่วนกลางในด้านอื่น ๆ
 • เป็นผู้จัดวาระการประชุมเจ้าของร่วมในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเล็กหรือใหญ่ ที่จะถูกกำหนดไว้ภายใต้ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
 • เมื่อมีมติภายในที่ประชุมระหว่างนิติบุคคล กรรมการ และเจ้าของร่วมแล้ว จะต้องดำเนินการตามมตินั้น และจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับพระราชบัญญัติอาคารชุด
 • ถ้ามีกรณีเร่งด่วนใด ๆ จะมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องความปลอดภัยของอาคารโดยรวม และจะมีอำนาจในการตัดสินเรื่องต่าง ๆ เพื่อรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง, จัดการทรัพย์สินของตนเอง และดูแลทรัพย์สินเจ้าของร่วมทั้งหมด
 • นิติบุคคลอาคารชุดสามารถกำหนดระเบียบภายใน ที่จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการและจะต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอาคารชุด รวมไปถึงข้อบังคับของนิติบุคคลเอง

สำหรับเจ้าของร่วมที่มีปัญหาในเรื่องของการไม่ยอมจ่ายค่าบำรุงส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุดจะสามารถให้บทลงโทษทางกฎหมายได้ ต่อเมื่อมีรายละเอียดของบทลงโทษที่ระบุภายในข้อตกลงของนิติบุคคลคอนโดไว้แล้ว ซึ่งข้อตกลงที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากทางคณะกรรมการก่อน ดังนั้นถ้าไม่ได้มีการกำหนดรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับบทลงโทษของผู้ที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางไว้ให้ชัดเจน ทางนิติบุคคลคอนโดจะไม่สามารถดำเนินการได้

แต่ถ้ามีการกำหนดบทลงโทษไว้แล้ว จะต้องทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง คือ เริ่มต้นจากการตักเตือนที่ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยโดยตรงหรือการออกหนังสือ, การเรียกเก็บค่าปรับ และสุดท้ายจึงจะสามารถดำเนินบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น การระงับสาธารณูปโภคของห้องนั้น ๆ ได้ทันที แต่ถ้าเจ้าของร่วมต้องการไกล่เกลี่ย นิติบุคคลอาคารชุดต้องเข้าไปพูดคุยและต้องทำอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ข้อเรียกร้องเจ้าของร่วมได้รับการพิจารณาและดำเนินตามขั้นตอนอย่างถูกต้องที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/