พรบ อาคารชุด ฉบับล่าสุด มีใจความสำคัญอย่างไรบ้าง

พรบ อาคารชุด ฉบับล่าสุด มีใจความสำคัญอย่างไรบ้าง

พรบ อาคารชุด ฉบับล่าสุด มีใจความสำคัญอย่างไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียม, ห้องชุด หรืออาคารชุด จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ จึงต้องมีกฎหมายคอนโด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด หรือเรียกง่าย ๆ ก็คือ “พรบ อาคารชุด” 

พรบ อาคารชุด ฉบับล่าสุด มีใจความสำคัญอย่างไรบ้าง ?

พรบ อาคารชุด ฉบับล่าสุด ได้ออกมาในปี 2051 ( ฉบับที่ 4 ) มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติบางประการ มีใจความสำคัญดังนี้ 

1.บทนิยาม 

ให้ความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับบุคคล 4 ปัจจัย ได้แก่ 

  • การประชุมใหญ่ : การประชุมใหญ่สามัญ หรือ การประชุมใหญ่วิสามัญของเจ้าของร่วม
  • คณะกรรมการ : คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
  • กรรมการ : กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
  • ผู้จัดการ :  ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

2.การจดทะเบียน 

  • แผนผังอาคารชุดต้องระบุเส้นทางเข้าออกสาธารณะ
  • ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับห้องชุด ทั้งทรัพย์สินส่วนบุคคลและทรัพย์สินส่วนกลาง
  • ภาพโฆษณาเป็นอีก 1 ส่วนสัญญาการซื้อ – ขาย
  • การซื้อ – ขาย ต้องทำตามแบบสัญญามาตรฐานเท่านั้น 

3.กรรมสิทธิ์ห้องชุด

ราคาห้องชุดจะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนของเนื้อที่ตามที่จดทะเบียน เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เนื้อที่ส่วนรวม รวมถึงการดูแลระบบต่าง ๆ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร 

4.จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอาคารชุด

ถ้าหากต้องการจะจดทะเบียนจะต้องมีหนังสือปลอดหนี้เข้ามาเป็นหนังสือรับรองจากนิติบุคคล มีการกำหนดระยะเวลาการออกหนังสือใหม่ คือ ภายใน 15 วัน 

5.คณะกรรมการนิติบุคคล

กำหนดความชัดเจนของ คณะกรรมการนิติบุคคล ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่เกิน 9 คน สับเปลี่ยนตําแหน่งครั้งละ 2 ปี และผู้ที่เคยเป็นแล้วห้ามดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระ จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง 

ใจความสำคัญของ พรบ อาคารชุด ออกมาใหม่เพื่อประโยชน์ทั้งต่อผู้อยู่อาศัยและเจ้าบ้าน ถ้าหากว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ สามารถแจ้งได้ตั้งแต่มาตรา 63 ถึงมาตรา 73

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล