สิทธิ หน้าที่ ของ นิติบุคคล ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

สิทธิ หน้าที่ ของ นิติบุคคล ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

สิทธิ และหน้าที่ ของ นิติบุคคล ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

“นิติบุคลล” บุคคลที่มีหน้าที่สำคัญในการดูแลผู้อยู่อาศัยในสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวง , กรม , ห้องชุด / คอนโดมิเนียม , บ้านจัดสรร หรืออื่น ๆ สิทธิ หน้าที่ ของ นิติบุคคล มีการกำหนดและมีขอบเขตตามกฎหมายกำหนด เพื่อความเท่าเทียมในการอยู่อาศัย 

สิทธิ หน้าที่ ของ นิติบุคคล ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประการ ดังนี้ 

1.สิทธิ หน้าที่ ของ นิติบุคคล 

ที่อยู่ภายใต้ขอบอำนาจและวัตถุประสงค์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 66 กล่าวว่า คือ นิติบุคคลจะมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งกำหนดไว้เท่านั้น เช่น สมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการกีฬาก็จะไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการ เมืองไม่ได้ ฯลฯ ข้อสังเกตตราสารจัดตั้งจะมีการระบุวัตถุประสงค์หรือลักษณะของกิจการของนิติบุคคลนั้น ๆ ไว้                          

2.สิทธิและหน้าที่ ของการเป็นประชาชนและบุคคลธรรมดา 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 67 บัญญัติว่า บังคับมาตรา 66 นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดย สภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น คือมี สิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เช่น สิทธิในการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ใครมาทำละเมิดหน้าที่ในการเสียภาษี ฯลฯ นอกจาก การสมรส , การรับราชการทหาร และ สิทธิทางการเมือง ฯลฯ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 70 วรรคสอง ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล สิทธิ หน้าที่ ของ นิติบุคคล จะต้องทำตามข้อตกลงทุกประการ ถ้าเมื่อไหร่ที่ทำเกินหน้าที่ หรือ ละเมิดสิทธิของผู้อยู่อาศัยสามารถจัดตั้งการประชุมเพื่อขอเปลี่ยนนิติบุคคล ถ้ากรณีที่ใหญ่มาก ๆ สามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้              

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

ติดต่อบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : pmserviceth.com

อ่านบทความเกี่ยวกับบริการดูแลนิติบุคคลได้ที่นี่ : บทความเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล