หากเกิดปัญหาขึ้นภายในคอนโดของเรา สามารถแจ้งนิติบุคคลได้หรือไม่

หากเกิดปัญหาขึ้นภายในคอนโดของเรา สามารถแจ้งนิติบุคคลได้หรือไม่

หากเกิดปัญหาขึ้นภายในคอนโดของเรา สามารถแจ้งนิติบุคคลได้หรือไม่

นิติบุคคล อาคารชุด นอกจากจะมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับเจ้าของร่วมแล้ว ยังต้องทำหน้าที่ในการเรียกเก็บ เงินกองทุนและค่าธรรมเนียมส่วนกลางจากเจ้าของร่วม ค่าบริการอื่น ๆ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและบริหารงานจัดการ อาคารสถานที่ ช่าง ซ่อมบำรุง รักษาอุปกรณ์และสาธารณูปโภคส่วนกลางและบริการอื่น ๆ ภายในอาคารชุด 

นอกจากนี้ยังรับหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียนหรือรับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในคอนโด เพื่อไกล่เกลี่ยหรือระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าของร่วมกับเจ้าของร่วมหรือเจ้าของร่วมกับคณะกรรมการนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการนิติบุคคล เช่น รปภ.ที่ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด, คนสวนเป็นต้น ปัญหาที่มักพบได้บ่อย เช่น ปัญหาเสียงรบกวน, เจ้าของร่วมไม่ชำระค่าส่วนกลาง, ปัญหาเรื่องที่จอดรถ การทิ้งขยะ ซึ่งหากปัญหาใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้จะต้องทำหนังสือเชิญประชุมเจ้าของร่วมเพื่อประชุมใหญ่ให้ลงมติและหาทางออกร่วมกัน ตลอดจนการทำข้อตกลงเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเป็นธรรม 

ด้วยหน้าที่เหล่านี้ดังนั้นหากเกิดปัญหาขึ้นภายในคอนโดของเรา สามารถแจ้งนิติบุคคลได้เพราะ นิติบุคคล ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ให้กับอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม ยังต้องทำหน้าที่รับแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโครงการ แก้ไขปัญหา ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตลอดจนทำหน้าที่ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้าตรวจสอบหรือระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในโครงการ นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดที่ได้มีการลงมติไว้หรือประกาศเป็นข้อบังคับให้เจ้าของร่วมและลูกบ้านต้องปฏิบัติตาม เพราะถือว่าได้รับมอบอำนาจ หน้าที่ให้สามารถดำเนินการแทนตามที่ที่ได้ตกลงไว้

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

Tags: No tags