เงินได้จากค่าส่วนกลางของนิติบุคคล สามารถเอาไปพัฒนาด้านใดบ้าง

เงินได้จากค่าส่วนกลางของนิติบุคคล สามารถเอาไปพัฒนาด้านใดบ้าง

เงินได้จากค่าส่วนกลางของนิติบุคคล สามารถเอาไปพัฒนาด้านใดบ้าง

หนึ่งในปัญหาใหญ่ของโครงการหมู่บ้านต่าง ๆ ที่มักจะทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันมากที่สุด คือ เรื่องของค่าส่วนกลางหมู่บ้านที่จะต้องมีการเก็บเป็นรายเดือน พร้อมการรวบรวมค่าส่วนกลางทั้งหมดไปเก็บไว้ที่ทางนิติบุคคลของหมู่บ้าน จึงทำให้ลูกบ้านหลาย ๆ คนรู้สึกสงสัยว่าค่าส่วนกลางที่ถูกเก็บไป ทางนิติบุคคลจะนำไปทำประโยชน์อะไร หรือพัฒนาด้านใดบ้างของหมู่บ้าน ดังนั้นจึงขอพาไปดูรายละเอียด คือ

  • ค่าส่วนกลางหมู่บ้าน จะเป็นค่าดูแลทุกส่วนภายในโครงการหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ค่าใช้จ่ายส่วนแรกคือค่าบริหารโครงการ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนต่อมาคือค่าบริการด้านรักษาความปลอดภัย เช่น การจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, การติดตั้งกล้องวงจรปิด และบริการดูแลซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
  • ค่าบริการด้านทำความสะอาดโดยรวมของพื้นที่ส่วนกลาง
  • ถ้าโครงการหมู่บ้านใดมีสวนสาธารณะ จะต้องมีค่าบริการเพื่อดูแลสวนส่วนรวม
  • ค่าใช้จ่ายด้านการ ผันแปร เช่น ค่าสาธารณูปโภคโดยรวมของส่วนกลาง คือ ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ โดยในส่วนนี้จะมีสัดส่วนประมาณ 30-35 เปอร์เซ็นต์ของค่าส่วนกลาง ค่าการปรับปรุงและดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่อง ค่าดูแลคุณภาพชีวิตของลูกบ้านหรือเจ้าของร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม

การจ่ายค่าส่วนกลางหมู่บ้าน จะทำให้นิติบุคคลสามารถดูแลทุกส่วนของหมู่บ้านให้ออกมามีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด และทำให้ทั่วบริเวณของหมู่บ้านมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีการดูแลโครงการด้วยการทาสีหรือการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ พร้อมการซ่อมบำรุงส่วนต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ดังนั้นเมื่อคุณที่เป็นลูกบ้านต้องการขายบ้านต่อในอนาคตหรือเป็นการปล่อยเช่า ถ้านิติบุคคลสามารถดูแลโครงการหมู่บ้านทั้งหมดได้ด้วยดี ย่อมทำให้ขายต่อหรือปล่อยเช่าได้ง่าย

พร้อมไปด้วยการรับเงินขายต่อหรือค่าเช่าในปริมาณสูงได้ เพราะภูมิทัศน์รอบด้านเป็นอย่างดีเยี่ยมและอยู่อย่างปลอดภัย โดยนิติบุคคลที่สามารถดูแลสภาพแวดล้อมหมู่บ้านได้ดี ส่งผลให้ราคาขายบ้านต่อต่างกับโครงการหมู่บ้านที่ไม่มีนิติบุคคลหรือมีนิติบุคคลที่ดูแลได้ไม่ดี ราว 20-40 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

Tags: No tags