5608622999_2270fcc56a_b

พื้นที่ส่วนกลาง ของ หมู่บ้านจัดสรร และ คอนโด แตกต่างกันอย่างไร

สำหรับใครที่พักอาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม น่าจะคุ้นเคยกับคำว่าพื้นที่ส่วนกลางเป็นอย่างดี โดยพื้นที่ส่วนกลางคือพื้นที่อำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้พักอาศัย ออกแบบเพื่อให้ทุกคนในโครงการใช้งานร่วมกัน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดและบริหารจัดการโดย นิติบุคคล ยกตัวอย่าง สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สวนพักผ่อน ลิฟต์โดยสาร เป็นต้นและแม้ว่าหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมจะมีพื้นที่ส่วนกลางเหมือนกัน แต่พื้นที่ส่วนกลางของอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองรูปแบบนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

พื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม แตกต่างกันอย่างไร

 1. ขนาดพื้นที่

เรียกได้ว่าเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม เพราะพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรมีขนาดใหญ่กว่า ยิ่งหากเป็นโครงการใหญ่ที่มีผู้พักอาศัยจำนวนมากยิ่งมักออกแบบให้มีขนาดใหญ่มาก เพื่อให้รองรับการใช้งาน ตรงข้ามกับคอนโดมิเนียมที่มีขนาดเล็กกว่า แต่ก็ไม่ใช่ทุกโครงการเสมอไปเพราะปัจจุบันคอนโดมิเนียมมีการออกแบบ อาคารสถานที่ และพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้งานหลากหลาย เพราะสิ่งเหล่านี้คือจุดขายของโครงการนั้น ๆ และเป็นตัวดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมาย

 1. ความหลากหลายของสิ่งอำนวยความสะดวก

ทุกโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ลิฟต์ สระว่ายน้ำ คลับเฮาส์ ฟิตเนส พื้นที่ปิ้งบาร์บีคิว ฯลฯ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้พักอาศัย แต่ถึงอย่างนั้นก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างที่คอนโดมิเนียมมีแต่หมู่บ้านจัดสรรไม่มี เช่น ลิฟต์ บันไดหนีไฟ เป็นต้น รวมถึงการพักอาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรรสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ ในขณะที่คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์

 1. ค่าบำรุงพื้นที่ส่วนกลาง

การจัดเก็บค่าพื้นที่ส่วนกลางจะพิจารณาจากขนาดพื้นที่บ้านหรือพื้นที่ห้องเป็นหลัก โดยค่าส่วนกลางคอนโดมิเนียมมักมีราคาสูงกว่าหมู่บ้านจัดสรร นั่นเพราะคอนโดมิเนียมจะคิดค่าส่วนกลางเป็นตารางเมตร ในขณะที่หมู่บ้านจัดสรรคิดค่าส่วนกลางเป็นตารางวา อีกทั้งคอนโดมิเนียมจำเป็นต้องใช้ค่าบริหารจัดการดูแลที่มากกว่า

จะเห็นว่าพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมมีความแตกต่างกันหลายอย่างและแม้จะอยู่ภายใต้การบริหารดูแลของ นิติบุคคล เหมือนกัน และแม้ว่าหากเกิดความเสียหายแล้วจะมี ช่าง ของโครงการคอยดูแล แต่เพื่อการใช้พื้นที่ส่วนกลางอย่างเป็นระเบียบและเพื่อรักษาพื้นที่ส่วนกลางให้สวยงามและใช้งานได้ยาวนาน ผู้พักอาศัยทุกคนจำเป็นต้องร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะไม่อย่างนั้นแล้วอาจถูกตักเตือนหรือถูกยกเลิกการใช้บริการได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคลลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคลลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

หากจะกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ นิติบุคคล อาคารชุด โดยส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารนั้นตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและจะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้

 • ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทำหน้าที่จัดการเรื่องต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดนั้นตามที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • จัดซื้อ จัดจ้างเพื่อหาสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ แก่สมาชิกที่อาศัยในอาคารชุดนั้น ภายใต้กฎ ระเบียนข้อบังคับที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอาคารชุด
 • เรียกเก็บเงินส่วนกลางหรือกองทุนของเจ้าของร่วม เพื่อนำมาใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน อาคารสถานที่ รวมถึงทรัพย์สินส่วนกลางและค่าบริการรักษาความปลอดภัย
 • ควบคุม ดูแลและปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการนิติบุคคล เพื่อผลประโยชน์ของอาคารสถานที่ รวมถึงการดูแลสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนกลาง โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อระเบียบและกฎอื่น ๆ ของนิติบุคคลอาคารชุด
 • เป็นตัวแทนของนิติบุคคล ในการติดตาม ฟ้องร้องหรือบังคับอื่นใด ตามที่มติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติอาคารชุด
 • สามารถมอบหมายให้คนอื่นทำแทนได้ แต่ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการอาคารชุดเสียก่อน 
 • จัดให้มีการประชุมใหญ่ตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
 • กำหนดระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอาคารชุด ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ นิติบุคคล อาคารชุด

 • ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการทำงานของนิติบุคคลอาคารชุด โดยผู้จัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนดไว้หรือตามแต่การประชุมใหญ่เห็นสมควร
 • ทำหน้าที่ในการออกนโยบาย โดยผู้จัดการจะต้องนำไปปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบาย ซึ่งกฎหรือนโยบายนั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและพระราชบัญญัติอาคารชุด
 • มีหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียน และวินิจฉัยคำร้องรวมถึงตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความขัดแย้งภายใน อาคารสถานที่ ดังกล่าว
 • ทำหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการเบิกจ่ายให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของร่วม
 • มีหน้าที่ในการทำนิติกรรมหรืออนุมัติให้ผู้จัดการทำหน้าที่แทนกับบุคคลภายนอก
 • ทำหน้าที่ในการเรียกประชุมใหญ่ตามกฎ ข้อบังคับหรือมีเหตุที่จำเป็นซึ่งเล็งเห็นแล้วว่าจะกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมและเจ้าของอาคารชุด

หน้าที่อื่น ๆ ตามสมควร ภายใต้ผลประโยชน์ของเจ้าของร่วมและความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยภายในตัวอาคารดังกล่าว เช่น จัดหา ช่าง ซ่อมบำรุงและดูแล ซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่สภาพปกติอยู่ตลอดเวลา

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

ทำไมต้องจ้างเรา ดูแลจัดการนิติบุคคล อาคารชุด

ทำไมต้องจ้างเรา ดูแลจัดการนิติบุคคล อาคารชุด

หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ทุกที่จะต้องมี นิติบุคคล ที่คอยให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ และรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้น รวมไปถึงทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการนั้น ๆ โดยเฉพาะ อาคารชุด ที่มักเจอปัญหาระหว่างผู้พักอาศัยด้วยกันเอง การบริหารงานที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ที่อยู่อาศัย จนเกิดการกระทบกระทั่งกันอยู่บ่อยครั้ง นั่นเพราะทีมงานนิติบุคคลไม่ใช่มืออาชีพ ส่วนใหญ่จะได้รับการแต่งตั้งจากโครงการหรือการจัดตั้งขึ้นเองของผู้ที่อยู่อาศัย ทำให้การบริหารงานและการซ่อมบำรุงรักษา อาคารสถานที่ ไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัดหรือ PMservice หนึ่งในผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการอาคาร งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงรักษางานระบบอาคารทุกประเภท ในรูปแบบ นิติบุคคล อาคารชุด หมู่บ้าน สำนักงานและหน่วยราชการอื่น ๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพและบุคลากรเฉพาะด้าน ที่มาพร้อมอุปกรณ์ทันสมัย ซึ่งมีการบริการครอบคลุมทุกส่วนของการบริหารอาคารทั้งหมด ได้แก่

 • บริหารอาคาร, บริการจดทะเบียนอาคารชุด, นิติบุคคลอาคารชุดและโครงการบ้านจัดสรร
 • บริการด้านกฎหมาย
 • บริการจัดทำบัญชีและตรวจสอบ
 • บริการจัดการงานระบบวิศวกรรม
 • บริการงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลและไฟฟ้า
 • เป็นที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ 
 • บริการงาน ช่าง ทุกประเภท เช่น ช่างแอร์ ช่างประปาและไฟฟ้าเป็นต้น

ด้วยการทำงานและบริหารงานในรูปแบบบริษัท ที่มีมาตรฐานจึงทำให้มีเอกสารทางบัญชีต่าง ๆ ที่สามารถตรวจสอบได้ ป้องกันปัญหาทุจริตจากเงินส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีการจัดเก็บจากผู้ที่อยู่อาศัยและที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ รวมไปถึงการควบคุมและดูแลความสงบ เรียบร้อยของ อาคารสถานที่ ภายใต้กฎหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

ความสำคัญของนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

ความสำคัญของนิติบุคคลอาคารชุด มีอะไรบ้าง

เป็นที่ทราบกันว่า ผู้ซื้อห้องชุดเพื่ออยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมคือ “เจ้าของร่วม” ที่พักอาศัยในอาคารเดียวกันและมีสิทธิใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน โดยมี นิติบุคคล อาคารชุดเป็นผู้จัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์โดยไม่เกิดความขัดแย้งและไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของ อาคารสถานที่ เรียกได้ว่านิติบุคคลทำหน้าที่เป็นคนกลางตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย

บทบาทหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดถือว่ามีความสำคัญมาก จะต้องรับผิดชอบมากมายเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ร่วมกัน มาดูพร้อมกันว่านิติบุคคลนั้นมีความสำคัญอย่างไร

1.หน้าที่หลักของ นิติบุคคล อาคารชุดคือการจัดการดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้มีสภาพพร้อมใช้ อำนวยความสะดวกสบายให้กับพักอาศัยในคอนโดที่เป็นเจ้าของร่วมกัน หากนิติบุคคลทำงานขาดตกบกพร่อง หรือมีการทุจริตงบประมาณทำงานไม่โปร่งใส จะเกิดปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่าส่วนกลางแพง ค่าน้ำ-ค่าไฟไม่เป็นธรรม ที่จอดรถไม่พอหรือคนข้างห้องรบกวน เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของนิติบุคลที่ต้องดูแลแก้ไขให้เรียบร้อย

2.นิติบุคคลมีอำนาจจัดการในเรื่องความสะดวกและปลอดภัยของ อาคารสถานที่ มีหน้าที่ดูแลการทำงานของพนักงานในโครงการอย่างเข้มงวด ระบบเตือนอัคคีภัยพร้อมใช้งาน แม่บ้านทำความสะอาดไม่ละเลยหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้มงวดไม่ปล่อยให้คนนอกเข้ามาจอดรถ ช่างส่วนกลางบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

3.นิติบุคคลอาคารชุดเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยเมื่อเกิดปัญหาในอาคารพักอาศัยและปัญหาขัดแย้งของลูกบ้าน ถ้าพบอะไรที่เป็นปัญหาต้องตัดสินและแก้ไขอย่างเหมาะสม ในคอนโดมักจะเกิดปัญหาคนจอดรถไม่ถูกที่ถูกทางทำให้ที่จอดรถไม่พอ น้ำรั่วซึมจากรอยรั่วหรือเจ้าของห้องประมาทลืมปิดก๊อกน้ำหรือทรัพย์สินส่วนกลางเสียหาย นิติบุคคลต้องเข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยและตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นในอาคารชุด สั่งให้ ช่าง ส่วนกลางเข้ามาซ่อมบำรุง รวมถึงเรียกค่าเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น

4.นิติบุคคล อาคารชุดมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ และมีอำนาจจัดประชุมใหญ่เพื่อขอมติจากเจ้าของร่วม ตลอดจนกำหนดนโยบายข้อบังคับของอาคารชุด เพื่อให้ลูกบ้านรักษาบทบาทหน้าที่ของตัวเอง เคารพสิทธิของกันและกัน ถือได้ว่านิติบุคคลมีส่วนสำคัญในการดูแลความเรียบร้อยทำให้คนคอนโดอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

นิติบุคคลประเภทใดบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลประเภทใดบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคล ที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้มีหลายประเภท ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่านิติบุคคลนั้นหมายถึงกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามประเภทที่กฎหมายกำหนด เช่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดทั่วไป ตลอดจนมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการมีรายได้และแสวงหผลกำไรซึ่งมีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา แต่มีนิติบุคคลบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษี ตามรายละเอียดต่อไปนี้

1.นิติบุคคลที่เป็นองค์กรของรัฐ เช่น กระทรวง ทบวง กรม ส่วนงานราชการต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปา มหาวิทยาลัยของรัฐ โรงเรียนของรัฐ กิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

2.องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศหรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศซึ่งเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยโดยไม่ตั้งเป็นเป็นกิจการการค้าหรือแสวงหากำไร เช่น สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุล เป็นต้น 

3.นิติบุคคล ที่ไม่แสวงหากำไร เช่น วัด หอการค้าจังหวัด สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สหกรณ์ สหภาพแรงงาน พรรคการเมือง เป็นต้น

4.มูลนิธิหรือหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ไม่ว่าจะมีรายได้จากกิจการประเภทใดถือว่าไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 

5.หอสมุด ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ของทางราชการ หอศิลป์ของเอกชนที่เปิดให้สาธารณชนเข้าใช้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ล้วนได้รับการยกเว้นภาษี

6.นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีสถานะเป็นนิติบุคคลตาม พรบ. การจัดสรรที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล อาคารสถานที่ และบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง ตลอดจนสาธารณูปโภคในโครงสร้างเพื่อประโยชน์แก่ลูกบ้าน จัดเป็นนิติบุคคลที่มิได้แสวงหากำไร จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ส่วนรายได้จากเงินส่วนกลางที่เรียกเก็บจากสมาชิกของหมู่บ้านจัดสรรได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในการจ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบุคคล เช่น ช่าง ส่วนกลาง แม่บ้านและพนักงานฝ่ายต่าง ๆ ในโครงการบ้านจัดสรรหรือนิติบุคคล เช่น ธนาคารพาณิชย์

การประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคลไม่ใช่ว่าทุกประเภทต้องเสียภาษีเงินได้และนิติบุคคลที่กล่าวในข้างต้นไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง

นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง

ผู้ที่กำลังมองหาทำเลบ้านพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรต้องทำความเข้าใจก่อนว่า นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรคืออะไร จำเป็นต้องมีหรือไม่และมีหน้าที่สำคัญอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการอาศัยอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นปกติสุข

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่าปัจจุบันบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ยื่นขออนุญาตสร้างบ้านจัดสรรต้องจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านเข้ามาทำหน้าที่บริหารจัดระเบียบและรับผิดชอบดูแล อาคารสถานที่ และทรัพย์สินส่วนกลางให้พร้อมใช้งานเสมอ อีกทั้งยังเป็นตัวแทนเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากสมาชิกทุกครัวเรือน เมื่อตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรจะต้องยอมรับการเป็นสมาชิก มีภาระผูกพันที่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าส่วนกลางและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโครงการนั้น

ว่ากันตามกฎหมายแล้ว นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร จำเป็นต้องมี โดยอาจจะเป็นผู้พัฒนาโครงการดูแลต่อไปหรือลูกบ้านจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเองเพื่อบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของหมู่บ้านจัดสรรให้อยู่ในสภาพสวยงามและพร้อมใช้งาน ในกรณีที่ผู้พัฒนาโครงการตัดสินใจจดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้เป็นสาธารณประโยชน์มักจะเกิดปัญหามากมายตามมาเพราะขาดผู้ดูแลและเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาให้กับชุมชนนั้น

หน้าที่สำคัญของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรคือเป็นตัวแทนดูแลพื้นที่ส่วนกลางและสาธารณูปโภคภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรเพื่อให้ลูกบ้านทุกคนได้รับประโยชน์และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่เกิดปัญหากระทบกระทั่งกัน ไม่ว่าจะเป็น อาคารสถานที่ ถนน สวน สโมสร สระว่ายน้ำ ฟิตเนส บริการสาธารณะ ไปจนถึงแม่บ้าน คนสวน คนกวาดขยะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ ช่าง ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ซึ่งทั้งหมดนี้มีค่าใช้จ่ายโดยนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นตัวแทนเรียกเก็บเงินส่วนกลางมาเป็นเงินกองทุนและงบประมาณบริหารจัดการอย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์แก่ทุกครัวเรือน

การทำงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรถือว่าสำคัญ เพราะเป็นตัวกลางทั้งในด้านการจัดการทรัพย์สินส่วนกลางและตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างไรก็ดี หากนิติบุคคลทำงานไม่โปร่งใส ลูกบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือทำงานไม่โปร่งใสจนเกิดปัญหาและกระทบต่อคุณภาพชีวิต ผู้อาศัยในโครงสร้างมีสิทธิตรวจสอบการทำงานของนิติบุคคลและยกเลิกได้เมื่อตัดสินว่าไม่น่าไว้วาง เป็นเรื่องที่ลูกบ้านต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

นิติบุคคลอาคารชุด คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง

นิติบุคคลอาคารชุด คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง

ก่อนซื้อและเข้าอยู่เป็นชาวคอนโดมิเนียมต้องทำความรู้จัก นิติบุคคล อาคารชุดคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรและมีหน้าที่จัดการที่อยู่อาศัยของเราอย่างไรบ้าง เพื่อให้รู้ขอบข่ายความรับผิดชอบของนิติบุคคลและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้อาศัยได้อย่างเต็มที่

อันดับแรกมาดูกันว่านิติบุคคลอาคารชุดคือใคร นิติบุคคล หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ได้รับว่าจ้างให้เข้ามาดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโดมิเนียม มีที่มาอย่างไร แรกเริ่มบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จัดหานิติบุคคลเข้ามาดูแลโครงการก่อน เมื่อเริ่มขายโครงการแล้วอาจว่าจ้างทีมงานนั้นต่อไปหรือเปลี่ยนมือให้บริษัทอื่นเข้ามารับบริหารโครงการแทน ทั้งนี้กฎข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดแต่ละแห่งมีรายละเอียดไม่เหมือนกัน บางแห่งมีการจัดการที่เข้มงวดมากเพื่อให้ผู้พักอาศัยในคอนโดอยู่ร่วมกับอย่างงสงบสุข โดยฝ่ายนิติบุคคลจะดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่ในสภาพที่ดีและลูกบ้านทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่มีปัญหาขัดแย้งทะเลาะวิวาท

หน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดมีอะไรบ้าง

-ดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติเรียบร้อย พร้อมใช้งานตลอดเวลา จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ความสะดวกสบายแก่ลูกบ้านที่อาศัยร่วมกันในอาคารชุด

-เรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซม อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และทรัพย์ส่วนกลาง

-จัดจ้างแม่บ้าน คนทำสวน และ ช่าง ส่วนกลาง เข้ามาดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้งภายในห้องชุด และทรัพย์ส่วนกลางที่ของผู้อยู่อาศัยเป็นเจ้าของร่วมกัน

-จัดให้มีการประชุมใหญ่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นประสัมพันธ์แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ลูกบ้านทราบเพื่อทำความเข้าใจและทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกคน

-นิติบุคคลยังพร้อมเป็นตัวกลางที่คอยประสานไกล่เกลี่ยเพื่อลดการกระทบกระทั่งหากเกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกันระหว่างลูกบ้านในโครงการนั้น ๆ

ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ซื้อหรือเช่าอยู่ในคอนโดมิเนียมมาแล้วจะเข้าใจดีว่า นิติบุคคล อาคารชุดมีความสำคัญไม่น้อยเลย ในเมื่อคนจำนวนมากพักอาศัยใน อาคารสถานที่ เดียวกันย่อมต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดา ที่จอดไม่พอ น้ำรั่วซึม กลิ่นบุหรี่ ปัญหาเพื่อนบ้าน แต่ถ้านิติบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพ ทำงานไม่ขาดตกบกพร่อง จะตัดสินใจและเป็นตัวกลางแก้ไขทุกเรื่องทำให้ลูกบ้านอยู่ร่วมกันได้อย่างสนิทใจ

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/

นิติบุคคลที่ดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

นิติบุคคลที่ดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

นิติบุคคล คือฝ่ายดูแลจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้านจัดสรรหรือโครงการคอนโดมิเนียม งานบริหารของฝ่ายนิติบุคคลครอบคลุมหลายด้าน นับตั้งแต่การดูแล อาคารสถานที่ และพื้นที่ส่วนกลาง งานบำรุงรักษา สภาพแวดล้อมรอบโครงการ ไปจนถึงความมั่นคงปลอดภัย โครงการไหนมีนิติบุคคลที่เก่งด้านจัดการ ทำงานอย่างพิถีพิถัน ย่อมส่งผลดีต่อลูกบ้านของโครงการให้อาศัยอยู่อย่างสะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

นิติบุคคลที่ดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

1.เอาใจใส่ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เนื่องจากหมู่บ้านจัดการและโครงการคอนโดมิเนียมมีพื้นที่ส่วนกลางที่ผู้อยู่อาศัยทุกคนใช้ร่วมกัน เช่น ทางเดิน โถงลิฟต์ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส พร้อมทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาให้มีอายุการใช้งานยาวนานและมีความปลอดภัย 

2.เคร่งครัดกฎระเบียบและดูแลจัดการให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อย แบ่งปันการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางอย่างเหมาะสม เพื่อให้ลูกบ้านใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ มีความปลอดภัยและเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยเมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งและทะเลาะวิวาทระหว่างลูกบ้านในโครงการ 

3.เอาใจใส่ดูแลความเรียบร้อยของ อาคารสถานที่ มี ช่าง ส่วนกลางคอยตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคสม่ำเสมอและจัดการซ่อมแซมเมื่อเกิดชำรุดเสียหายเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ หรือระบบลิฟต์พร้อมใช้งานตลอดเวลา มีไฟฟ้าสำรองที่ใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ ระบบเตือนป้องกันอัคคีภัยพร้อมใช้งาน 100%

4.ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นทั้งที่ปรึกษาและตัวกลางในการแก้ปัญหาที่กวนใจลูกบ้าน รวมทั้งเป็นโจทย์ยื่นคำร้องทุกข์หรือฟ้องแทนลูกค้าที่ถูกเอาเปรียบ เดือดร้อนเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความรำคาญใจ แจ้งเรื่องไปยังนิติบุคคลให้ช่วยแก้ไขปัญหาได้

นิติบุคคล ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญอันดับต้น ๆ ในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านก็จริง แต่โครงการไหนจ้างนิติบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณสมบัติข้างต้นครบถ้วน ย่อมเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้อยู่อาศัย แต่ถ้านิติบุคคลทำงานบกพร่อง ไม่เป็นที่น่าพอใจหรือบริหารจัดการไม่โปร่งใส ลูกบ้านร้องเรียนให้มีการตรวจสอบและถอดถอนเปลี่ยนบริษัทนิติบุคคลได้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง

ช่องทางการติดต่อ

FB : Property Management Service

Website : http://www.pmserviceth.com/