DSC05717

งานแอร์

บริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ทุกรูปแบบตามความเหมาะสมของสถานที่ และตามความต้องการของลูกค้า อาทิ เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย สำนักงาน อาคารสูง พร้อมด้วยบริการหลังการขายตามมาตรฐานสากล มีทีมงานที่ดูแลพร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ  และยังให้บริการตั้งแต่การล้างเครื่องปรับอากาศ ในทุกสถานที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เราพร้อมให้บริการอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน

ขอบเขตการให้บริการ
บริการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type Air Conditioner)
แบบติดผนัง (Wall type)
แบบตั้ง/แขวน (Ceiling type)
แบบตู้ตั้ง (Package type)
แบบฝังเพดาน (Built-in type)

 1. เครื่องปรับอากาศแบบแพ็คเกจยูนิต ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
  (Package Unit – Water Cooled)
  3. เครื่องเป่าลมเย็น และเครื่องส่งลมเย็น
  (Fan Coil Unit (FCU) & Air Handling Unit(AHU))
บริษัทฯ รับเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

บริษัทฯ รับเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มากประสบการณ์ที่ผ่านการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาบริหารทรัพย์สิน อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคล

DSC05819

บริหารจัดการอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

ด้วยประสบการณ์จากทีมงานคุณภาพ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดูแลอยู่ในทุกด้าน ทั้งด้านบริหารสำนักงาน ด้ายกายภาพสิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรม ด้านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และด้านการรักษาความสะอาด เพื่อคงคุณค่าและตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์รวมไปถึงตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สรรหา และคัดสรรบุคลากร, ฝึกอบรมบุคลากร , ประเมินผลการทำงาน

 1. การประชาสัมพันธ์

ประกาศ-ข่าวสารต่าง ๆ , ประชาสัมพันธ์ รณรงค์  ในวาระต่าง ๆ , จัดทำจุลสารต่าง ๆ ให้ชุมชน

 1. การจัดการเอกสาร

ควบคุมหนังสือ-ประกาศ เข้า /  ออก , การจัดทำประวัติ รายละเอียด , การจัดแฟ้มเอกสารทั่วไป

 1. ติดตาม และรายงานผล

ควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหาร ,ประชุมร่วมเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการ

ความสัมพันธ์ภายในชุมชน

 1. การบริหารชุมชน

ควบคุมกฎระเบียบ ข้อบังคับ , จัดประชุมกรรมการ ประชุมใหญ่ประจำ

 1. กิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ภายใน เช่น

วันปีใหม่ , วันเด็ก , วันสงกรานต์  , วันแม่  , วันลอยกระทง  , วันพ่อ เป็นต้น

S__3309639

บริการทางด้านระบบวิศวกรรม

บริษัทฯ มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมให้คำปรึกษา รวมไปถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ

1) การซ่อมบำรุงตามปกติ

1.1) ระบบโครงสร้างอาคาร และสถาปัตยกรรม

1.2) ระบบวิศวกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก

2) การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

2.1) จัดทำแผน และปฏิบัติตามแผน

2.2) ปรับปรุง และพัฒนา

จัดทำบัญชี-ตรวจสอบบัญชี

จัดทำบัญชี-ตรวจสอบบัญชี

บริษัทฯมีโปรแกรมทางด้านการเงิน มีประสิทธิภาพ โดยวางระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานกับทุกหน่วยงานได้ตลอดเวลาเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบความถูกต้อง และความโปร่งใสในการบริหารจัดกาทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางไว้ดังนี้

                  1) จัดทำบัญชี

1.1) บันทึก  และจัดทำบัญชีตามระยะเวลาที่กำหนด

1.2) สรุป และออกรายงานทางการเงิน

1.3) จัดเก็บ และรักษาเอกสารทางบัญชี-การเงิน

1.4) ให้คำปรึกษาในการจัดหา-จัดจ้าง  ผู้ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายที่กำหนดไว้

2) การควบคุม และดูแลการรับ-จ่ายเงิน

2.1) การควบคุมการจัดเก็บรายได้

2.1.1) จัดทำบัญชีลูกหนี้  และออกใบแจ้งหนี้

2.1.2) ติดตามเร่งรัดหนี้สิน

2.1.3) จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ค้างชำระ

2.2) การควบคุมการใช้จ่ายทางการเงิน

2.2.1) วางระบบทางการเงิน

2.2.2) กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงิน

2.2.3) จัดทำรายงานสถานะการเงิน

2.2.4) วางแผนระบบตรวจสอบทางการเงิน

บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด-หมู่บ้านจัดสรร

บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

บริษัทฯ บริการให้คำปรึกษาและรับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตั้งแต่เริ่มโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 1. ยื่นคำขอจดทะเบียน
 2. จัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
 3. จัดทำข้อบังคับนิติบุคคลฯ
 4. ร่างกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ
 5. กำหนดเงินกองทุนและอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 6. ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนนิติบุคคลฯ
 7. จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลฯ
DSC05737

งานบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร

Scope of Services

 งานดูแลควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องจักรและระบบประกอบอาคาร

 งานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ที่ตรวจพบว่ามีแนวโน้มจะชำรุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุด

 งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบประกอบอาคารเชิงป้องกัน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

 งานจัดทำมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และวิเคราะห์วางแผนการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 งานจัดทำแผนงานและวางแผนงบประมาณการซ่อมบำรุง

 การวางแผนการลงทุนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์เครื่องจักร

 งานระบบประกอบอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

 งานจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน ประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร

 งานจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายในงานวิศวกรรมอาคารต่างๆ