S__3309639

บริการทางด้านระบบวิศวกรรม

บริษัทฯ มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมให้คำปรึกษา รวมไปถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ

1) การซ่อมบำรุงตามปกติ

1.1) ระบบโครงสร้างอาคาร และสถาปัตยกรรม

1.2) ระบบวิศวกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก

2) การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

2.1) จัดทำแผน และปฏิบัติตามแผน

2.2) ปรับปรุง และพัฒนา

Tags: No tags

Comments are closed.